Quy chế thi đua nâng lương

Quy chế thi đua nâng lương

QUY CHẾ Nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức, viên chức và người lao động (Ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-MNTN ngày 26/02/2018 của Trường Mầm non Thảo Nguyên) Chương I NHỮNG QUI…
Quy chế làm việc của Trường MN Thảo Nguyên

Quy chế làm việc của Trường MN Thảo Nguyên

QUY CHẾ  Làm việc của Trường Mầm non Thảo Nguyên (Ban hành kèm  theo Quyết định số 02/QĐ-MNTN ngày 08 tháng  02 năm 2018 của trường Mầm non Thảo Nguyên)   Chương I VỊ TRÍ, NHIỆM…
Quy chế công khai trong trường học

Quy chế công khai trong trường học

QUY CHẾ CÔNG KHAI (Ban hành kèm theo Quyết định số 23/QĐ -TrMN ngày 28 tháng 12 năm 2018 của trường Mầm non Thảo Nguyên)   Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi…