Hợp đồng xác định thời hạn

UBND HUYỆN MỘC CHÂU
TRƯỜNG MN THẢO NGUYÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/HĐLV-MNTN TT Nông trường, ngày 12 tháng 02 năm 2018

HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013 của UBND tỉnh Sơn La về ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định 68 thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện;
Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND huyện Mộc Châu về việc tuyển dụng và phân công công tác đối với Bà Phan Thị Thanh Lam,
Vào hồi 8 giờ ngày 12/02/2018 tại Trường Mầm non Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, chúng tôi tiến hành thoả thuận và ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn giữa Trường Mầm non Thảo Nguyên với bà Phan Thị Thanh Lam
Chúng tôi, một bên là Bà: Lê Thị Thu Hồng
Chức vụ: Hiệu trưởng
Đại diện cho đơn vị: Trường Mầm non Thảo nguyên, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Địa chỉ: Tiểu khu 66, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Điện thoại: 0984984649
Và một bên là Bà: Phan Thị Thanh Lam
Sinh ngày 02 tháng 6 năm 1995 tại Tiểu khu 12, xã Tân lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Trình độ đào tạo: Cao đẳng
Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Mầm non
Năm tốt nghiệp: 2017
Nghề nghiệp trước khi được tuyển dụng: Không nghề nghiệp
Địa chỉ thường trú tại: Tiểu khu 12, xã Tân lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
Số chứng minh thư nhân dân 050900669
Cấp ngày 10 tháng 6 năm 2011 tại Công an tỉnh Sơn La
Thỏa thuận ký kết Hợp đồng làm việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:
Điều 1. Thời hạn và nhiệm vụ hợp đồng
– Thời hạn của Hợp đồng từ ngày 12 tháng 02 năm 2018 đến ngày 12 tháng 7 năm 2018.
– Thời gian thực hiện chế độ tập sự từ ngày 12 tháng 02 năm 2018 đến ngày 12 tháng 7 năm 2018.
– Địa điểm làm việc Trường Mầm non Thảo Nguyên, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
– Chức danh chuyên môn: Giáo viên
– Nhiệm vụ: Theo sự phân công của Hiệu trưởng Trường Mầm non Thảo Nguyên
Điều 2. Chế độ làm việc
– Thời gian làm việc: Theo quy định về thời gian làm việc đối chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non V.07.02.05.
– Phương tiện làm việc: theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của người được tuyển dụng
1. Quyền:
– Được hưởng các quyền quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Luật Viên chức.
– Phương tiện đi lại làm việc: Tự túc
– Được hưởng các quyền lợi quy định tại Luật Viên chức; được hưởng chế độ thử việc của chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non; Mã chức danh V.07.02.05, hệ số lương: 2,10; các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước và được trả một lần trước ngày 25 hàng tháng.
– Thời gian tính nâng bậc lương: kể từ ngày kết thúc thời gian tập sự, thử việc.
– Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng): 2 tháng nghỉ hè; Bố mẹ chồng con mất được nghỉ 3 ngày; Bản thân cưới, cưới con được nghỉ 3 ngày.
– Chế độ bảo hiểm: Được nghỉ, hưởng lương, đóng nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; được hưởng các khoản thưởng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
– Được hưởng các phúc lợi: Theo quy định của nhà nước
– Được hưởng các khoản thưởng, nâng bậc lương, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
– Được hưởng các chế độ thôi việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy định của pháp luật về viên chức.
– Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, đề nghị chấm dứt Hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.
2. Nghĩa vụ:
– Hoàn thành nhiệm vụ đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
– Chấp hành nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật làm việc và các quy định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Luật Viên chức.
– Chấp hành việc xử lý kỷ luật và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả theo quy định của pháp luật.
– Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền khi đơn vị sự nghiệp có nhu cầu.
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp
1. Quyền:
– Bố trí, phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của người được tuyển dụng.
– Chấm dứt Hợp đồng làm việc, kỷ luật người được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về viên chức.
– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ của người được tuyển dụng đã cam kết trong Hợp đồng làm việc.
Điều 5. Điều khoản thi hành
– Hợp đồng làm việc này có hiệu lực từ ngày 12 tháng 02 năm 2018
– Những vấn đề về quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của hai bên không ghi trong Hợp đồng làm việc này thực hiện theo quy định của pháp luật về viên chức.
– Hợp đồng này làm thành 03 bản có giá trị ngang nhau, đơn vị sự nghiệp ký hợp đồng giữ 02 bản, viên chức được ký hợp đồng giữ 01 bản. Khi hai bên ký phụ lục Hợp đồng làm việc thì nội dung của phụ lục Hợp đồng làm việc cũng có giá trị như các nội dung của bản Hợp đồng làm việc này.
Hợp đồng này làm tại Trường Mầm non Thảo nguyên, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La ngày 12 tháng 02 năm 2018
NGƯỜI ĐƯỢC TUYỂN DỤNG

Phan Thị Thanh Lam
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP