Kế hoạchCông tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG MN THẢO NGUYÊN

Số: 22/KH-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mộc Châu, ngày 08 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

của trường Mầm non Thảo Nguyên

 

          Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012;

          Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 26/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-PGD&ĐT ngày 03/02/2017 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017;

Trường Mầm non Thảo Nguyên xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 với những nội dung cơ bản sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. Mục đích

Xác định rõ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường .

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật gắn với những vấn đề về giáo dục được dư luận xã hội quan tâm và nhiệm vụ chính trị của ngành; tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; đa dạng các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả phù hợp với từng nhóm đối tượng; có giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với đổi mới nội dung, chương trình, sách giáo khoa; đưa công tác PBGDPL đi vào thực chất, hiệu quả, thiết thực.

  1. Yêu cầu

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2017, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về giáo dục, các quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu những nội dung của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế có liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua trong năm 2017.

Việc triển khai công tác PBGDPL phải có trọng tâm, trọng điểm; thiết thực, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cá nhân liên quan trong việc triển khai thực hiện PBGDPL.

100% CB-GV-NV được tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống, công tác; được trang bị kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ. Tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hoạt động với các hình thức phong phú có thể tổ chức theo từng chuyên đề pháp luật hoặc lồng ghép vào hội nghị, họp hội đồng sư phạm, cuộc họp chi bộ…

  1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường

Tiếp tục bổ sung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL nghiệp vụ, phương pháp dạy học cho từng giáo viên.

Đổi mới, đa dạng các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo có nề nếp trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ thống nhất hiệu quả; phối hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức lối sống; Lồng ghép vào các tiết dạy và các kiến thức giáo dục pháp luật trong mỗi tiết dạy cho trẻ

Đối với học sinh đưa nội dung phổ biến một số kiến thức  pháp luật cơ bản gắn với cuộc sống, học tập của trẻ. Lồng ghép các nội dung như: quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà cha mẹ; pháp luật về an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm vệ sinh môi trường… vào các hoạt động hàng ngày một cách phù hợp.

Tăng cường bổ sung tủ sách pháp luật

Triển khai có hiệu quả công tác xử lý vi phạm pháp luật trong nhà trường

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học sinh;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của ngành;

* Văn bản pháp luật của nhà nước

Các Luật liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành Giáo dục như: Bộ Luật lao động năm 2012; Luật viên chức; Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị quyết của Quốc Hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối người lao động; Luật Giáo dục 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về kết quả thực hiện chỉ thị số 32-TC/TW ngày 09/12/2003 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; Luật số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ Quy định sử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt v.v…Các văn bản dưới luật: Điều lệ trường Mầm non, Thông tư ban hành đánh chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Mầm non; Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Nghị quyết 29 của BCH Trung Ương về Đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT…Các văn bản quy định về xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng GD…Nghị định 27/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, triển khai Nghị định 04/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định 56/2015/NĐCP về đánh giá xếp loại viên chức.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, viên chức, người lao động; với mục đích tạo sự chuyển biến về nhận thức chấp hành quy định an toàn giao thông; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xây dựng nếp sống văn hóa và giao tiếp-ứng xử văn minh trong trường học; triển khai lại một số  nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật đã được học tập hoặc đã triển khai trong nhà trường có nội dung liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn; nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua,…Phổ biến lại quy chế, nội quy của nhà trường để phát huy tối đa vai trò tự giác thực hiện của CBGV-NV trong nhà trường

* Văn bản chỉ đạo của ngành

Thông tư 17/2011/TT-BGD về ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng; Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT về chuẩn nghề nghiệp GV mầm non.
Nghị định 56/2015 của Chính phủ về đánh giá xếp loại công chức, viên chức

Tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Thông tư 09/2009-TT-BGDĐT về ban hành quy chế công khai trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Nghị định 04/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đợn vị sự nghiệp công lập

Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Quy chế tuyển sinh, các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh

Nghị định 108/2014 về chính sách tinh giản biên chế trong CBGVNV.

Luật BHXH, chính sách hưởng BHXH một lần đối người LĐ.

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ban hành Điều lệ trường Mầm non.
Thông tư 13/2010 quy định “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích“

Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT Ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.

Nghị quyết 442/NQ-CĐN của Ban thường vụ Công đoàn giáo dục Việt Nam ngày 01/11/2007 về việc phát động cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo ngày 22/7/2008 về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về các chế độ chính sách của nhà giáo và người học.

Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ, UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT năm học 2016-2017.

Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của Hiệu trưởng, nhà giáo, đội ngũ cán bộ, viên chức trong nhà trường theo luật định góp phần xây dựng nề nếp trật tự kỷ cương trong mọi hoạt động, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triên giáo dục phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước theo Nghị định 04/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

* Kế hoạch bà thời gian thực hiện

Thời gian Nội dung Thực hiện Đối tượng Hình thức
Tháng 01/2017 -Xây dựng kế hoạch và phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan chuyên ngành, lĩnh vực công tác của cán bộ, công chức, viên chức;

– Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX)

– Luật cán bộ công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành

– Luật viên chức năm 2010

– Luật bảo vệ và chăm sóc GD trẻ em

– Luật phòng chống bạo lực gia đình

– Các quy định về pháp luật minh bạch tài sản(kê khai tài sản)

– Triển khai các hoạt động thi tìm hiểu về pháp luật
–  Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

BGH phối hợp với tổ CM, GV, NV thực hiện CB-GV-NV và học sinh Hiệu trưởng triển khai trong buổi HĐSP

– Tổ trưởng CM triển khai trong hoạt động tổ, nhóm, lớp

 

Tháng 2/2017 – Phổ biến các văn bản về QPPL và ATGT

– Luật giao thông

– Tổ chức tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành.
– Triển khai Luật phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại, tố cáo tới cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường.

Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh – Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP

– Giáo viên lồng ghép vào các HĐ

Tháng 3/2017 – Thực hiện việc tự  kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục; Thực hiện 3 công khai.

– Nghị quyết 29 của BCH Trung Ương về Đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT

– Nghị định 04/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập,

– Luật vệ sinh ATTP

Phối hợp với các tổ chức y tế và hội chữ thập đỏ thực hiện Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh – Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP

– Giáo viên lồng ghép vào các HĐ

Tháng 4/2017 – Luật phòng chống tham nhũng

– Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2005

– Kiểm điểm việc thực hiện xây dựng tủ sách pháp luật.
– Giáo dục kỹ năng sống.

Phối hợp với các tổ chức để thực hiện Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh – Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP

– Giáo viên lồng ghép vào các HĐ

Tháng 5/2017 – Nghị định 56/2015/NĐCP về đánh giá xếp loại viên chức.

Bộ luật lao động (sửa đổi) – Luật Công đoàn (sửa đổi)

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản luật: Luật lao động; Luật xử lý hành chính

Phối hợp với Ban thanh tra và công đoàn thực hiện Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh – Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP

 

Tháng 8/2017 – Tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
– Quy định về đạo đức nhà giáo

– Các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành

– Quy định về điều lệ BĐD cha mẹ học sinh

– Các văn bản về nhiệm vụ năm học

– Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí
– Thông tư 09/2009-TT-BGDĐT về ban hành quy chế công khai trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân…

Phối hợp với các tổ chức cùng thực hiện Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh – Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP

– Trưởng ban Đại diện cha mẹ học sinh

Tháng 9/2017 – Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị quyết của Quốc Hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối người lao động.
– Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ban hành Điều lệ trường Mầm non.
– Thông tư 13/2010 quy định về “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích”
Phối hợp với các tổ chức cùng thực hiện Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh – Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP

 

Tháng 10/2017 Nghị định 04/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
– Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

– Nghị định 42/NĐ-CP của Chính Phủ về Luật thi đua khen thưởng
– Luật Phòng chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phối hợp với các tổ chức cùng thực hiện Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh – Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP

 

Tháng 11/2017 – Luật Giáo dục năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009;  Luật viên chức 2010.
– Luật khiếu nại, Luật tố cáo; Luật hôn nhân và gia đình; Luật phòng chống bạo lực gia đình;

– Luật bạo hành và buôn bán trẻ em

Phối hợp với các tổ chức cùng thực hiện Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh – Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP

 

Tháng 12/2017 Bộ Luật lao động năm 2012; Luật giao thông.

– Luật phòng chống ma túy

Phối hợp với các tổ chức cùng thực hiện Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh – Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP

 

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch PBGDPL tới toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường; báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng GD&ĐT theo thời gian quy định.

Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên cần chủ động thực hiện nghiêm túc Kế hoạch, lập sổ theo dõi, những cá nhân (giáo viên-học sinh) vi phạm pháp luật đã bị cơ quan pháp luật xử phạt, báo cáo về nhà trường, có biện pháp kịp thời nhằm ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, trường mầm non Thảo Nguyên.

 

Nơi nhận:

– Phòng GD&&ĐT huyện;

– Website của trường;

– Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Thị Tuyết

 

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

TRƯỜNG MN THẢO NGUYÊN

Số: 22/KH-MN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mộc Châu, ngày 08 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017

của trường Mầm non Thảo Nguyên

 

          Căn cứ Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012;

          Căn cứ Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT-BTP ngày 26/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp về hướng dẫn việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường;

Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-PGD&ĐT ngày 03/02/2017 của Phòng GD&ĐT Mộc Châu về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017;

Trường Mầm non Thảo Nguyên xây dựng Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 với những nội dung cơ bản sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. Mục đích

Xác định rõ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chính trị, đạo đức, giáo dục văn hóa truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường .

Tiếp tục thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.

Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật gắn với những vấn đề về giáo dục được dư luận xã hội quan tâm và nhiệm vụ chính trị của ngành; tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; đa dạng các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả phù hợp với từng nhóm đối tượng; có giải pháp nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với đổi mới nội dung, chương trình, sách giáo khoa; đưa công tác PBGDPL đi vào thực chất, hiệu quả, thiết thực.

  1. Yêu cầu

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2017, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về giáo dục, các quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu những nội dung của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế có liên quan đến lĩnh vực giáo dục.

Kết hợp giáo dục pháp luật với giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh; lồng ghép hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua trong năm 2017.

Việc triển khai công tác PBGDPL phải có trọng tâm, trọng điểm; thiết thực, chất lượng, tiết kiệm và hiệu quả. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của từng cá nhân liên quan trong việc triển khai thực hiện PBGDPL.

100% CB-GV-NV được tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống, công tác; được trang bị kiến thức pháp luật thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ. Tổ chức tuyên truyền pháp luật bằng nhiều hoạt động với các hình thức phong phú có thể tổ chức theo từng chuyên đề pháp luật hoặc lồng ghép vào hội nghị, họp hội đồng sư phạm, cuộc họp chi bộ…

  1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường

Tiếp tục bổ sung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL nghiệp vụ, phương pháp dạy học cho từng giáo viên.

Đổi mới, đa dạng các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật đảm bảo có nề nếp trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ thống nhất hiệu quả; phối hợp giáo dục pháp luật với giáo dục đạo đức lối sống; Lồng ghép vào các tiết dạy và các kiến thức giáo dục pháp luật trong mỗi tiết dạy cho trẻ

Đối với học sinh đưa nội dung phổ biến một số kiến thức  pháp luật cơ bản gắn với cuộc sống, học tập của trẻ. Lồng ghép các nội dung như: quyền và nghĩa vụ của con cháu đối với ông bà cha mẹ; pháp luật về an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm vệ sinh môi trường… vào các hoạt động hàng ngày một cách phù hợp.

Tăng cường bổ sung tủ sách pháp luật

Triển khai có hiệu quả công tác xử lý vi phạm pháp luật trong nhà trường

III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học sinh;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước, các văn bản chỉ đạo của ngành;

* Văn bản pháp luật của nhà nước

Các Luật liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành Giáo dục như: Bộ Luật lao động năm 2012; Luật viên chức; Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị quyết của Quốc Hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối người lao động; Luật Giáo dục 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật khiếu nại; Luật tố cáo; kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về kết quả thực hiện chỉ thị số 32-TC/TW ngày 09/12/2003 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; Luật số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về sử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ Quy định sử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt v.v…Các văn bản dưới luật: Điều lệ trường Mầm non, Thông tư ban hành đánh chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Mầm non; Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Nghị quyết 29 của BCH Trung Ương về Đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT…Các văn bản quy định về xây dựng trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng GD…Nghị định 27/2012 của Chính phủ về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, triển khai Nghị định 04/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định 56/2015/NĐCP về đánh giá xếp loại viên chức.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đảm bảo kỷ luật, kỷ cương công vụ, tăng cường trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, viên chức, người lao động; với mục đích tạo sự chuyển biến về nhận thức chấp hành quy định an toàn giao thông; giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; xây dựng nếp sống văn hóa và giao tiếp-ứng xử văn minh trong trường học; triển khai lại một số  nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật đã được học tập hoặc đã triển khai trong nhà trường có nội dung liên quan đến nghiệp vụ chuyên môn; nội dung các cuộc vận động và phong trào thi đua,…Phổ biến lại quy chế, nội quy của nhà trường để phát huy tối đa vai trò tự giác thực hiện của CBGV-NV trong nhà trường

* Văn bản chỉ đạo của ngành

Thông tư 17/2011/TT-BGD về ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng; Quyết định 02/2008/QĐ-BGDĐT về chuẩn nghề nghiệp GV mầm non.
Nghị định 56/2015 của Chính phủ về đánh giá xếp loại công chức, viên chức

Tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Thông tư 09/2009-TT-BGDĐT về ban hành quy chế công khai trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Nghị định 04/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đợn vị sự nghiệp công lập

Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Quy chế tuyển sinh, các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh

Nghị định 108/2014 về chính sách tinh giản biên chế trong CBGVNV.

Luật BHXH, chính sách hưởng BHXH một lần đối người LĐ.

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ban hành Điều lệ trường Mầm non.
Thông tư 13/2010 quy định “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích“

Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT Ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy định về đạo đức nhà giáo.

Nghị quyết 442/NQ-CĐN của Ban thường vụ Công đoàn giáo dục Việt Nam ngày 01/11/2007 về việc phát động cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo ngày 22/7/2008 về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về các chế độ chính sách của nhà giáo và người học.

Chỉ thị nhiệm vụ năm học của Bộ, UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ GD&ĐT năm học 2016-2017.

Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm phát huy quyền làm chủ và huy động tiềm năng trí tuệ của Hiệu trưởng, nhà giáo, đội ngũ cán bộ, viên chức trong nhà trường theo luật định góp phần xây dựng nề nếp trật tự kỷ cương trong mọi hoạt động, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực hiện nhiệm vụ phát triên giáo dục phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước theo Nghị định 04/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

* Kế hoạch bà thời gian thực hiện

Thời gian Nội dung Thực hiện Đối tượng Hình thức
Tháng 01/2017 -Xây dựng kế hoạch và phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan chuyên ngành, lĩnh vực công tác của cán bộ, công chức, viên chức;

– Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX)

– Luật cán bộ công chức năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành

– Luật viên chức năm 2010

– Luật bảo vệ và chăm sóc GD trẻ em

– Luật phòng chống bạo lực gia đình

– Các quy định về pháp luật minh bạch tài sản(kê khai tài sản)

– Triển khai các hoạt động thi tìm hiểu về pháp luật
–  Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

BGH phối hợp với tổ CM, GV, NV thực hiện CB-GV-NV và học sinh Hiệu trưởng triển khai trong buổi HĐSP

– Tổ trưởng CM triển khai trong hoạt động tổ, nhóm, lớp

 

Tháng 2/2017 – Phổ biến các văn bản về QPPL và ATGT

– Luật giao thông

– Tổ chức tuyên truyền các văn bản luật mới ban hành.
– Triển khai Luật phòng chống tham nhũng, Luật khiếu nại, tố cáo tới cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường.

Phối hợp với các tổ chức trong nhà trường thực hiện Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh – Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP

– Giáo viên lồng ghép vào các HĐ

Tháng 3/2017 – Thực hiện việc tự  kiểm tra, theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực giáo dục; Thực hiện 3 công khai.

– Nghị quyết 29 của BCH Trung Ương về Đổi mới căn bản và toàn diện GD&ĐT

– Nghị định 04/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập,

– Luật vệ sinh ATTP

Phối hợp với các tổ chức y tế và hội chữ thập đỏ thực hiện Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh – Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP

– Giáo viên lồng ghép vào các HĐ

Tháng 4/2017 – Luật phòng chống tham nhũng

– Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2005

– Kiểm điểm việc thực hiện xây dựng tủ sách pháp luật.
– Giáo dục kỹ năng sống.

Phối hợp với các tổ chức để thực hiện Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh – Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP

– Giáo viên lồng ghép vào các HĐ

Tháng 5/2017 – Nghị định 56/2015/NĐCP về đánh giá xếp loại viên chức.

Bộ luật lao động (sửa đổi) – Luật Công đoàn (sửa đổi)

– Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản luật: Luật lao động; Luật xử lý hành chính

Phối hợp với Ban thanh tra và công đoàn thực hiện Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh – Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP

 

Tháng 8/2017 – Tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
– Quy định về đạo đức nhà giáo

– Các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành

– Quy định về điều lệ BĐD cha mẹ học sinh

– Các văn bản về nhiệm vụ năm học

– Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí
– Thông tư 09/2009-TT-BGDĐT về ban hành quy chế công khai trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân…

Phối hợp với các tổ chức cùng thực hiện Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh – Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP

– Trưởng ban Đại diện cha mẹ học sinh

Tháng 9/2017 – Luật Bảo hiểm xã hội và Nghị quyết của Quốc Hội về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối người lao động.
– Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BGDĐT ban hành Điều lệ trường Mầm non.
– Thông tư 13/2010 quy định về “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích”
Phối hợp với các tổ chức cùng thực hiện Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh – Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP

 

Tháng 10/2017 Nghị định 04/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
– Nghị định 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

– Nghị định 42/NĐ-CP của Chính Phủ về Luật thi đua khen thưởng
– Luật Phòng chống tham nhũng và luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phối hợp với các tổ chức cùng thực hiện Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh – Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP

 

Tháng 11/2017 – Luật Giáo dục năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009;  Luật viên chức 2010.
– Luật khiếu nại, Luật tố cáo; Luật hôn nhân và gia đình; Luật phòng chống bạo lực gia đình;

– Luật bạo hành và buôn bán trẻ em

Phối hợp với các tổ chức cùng thực hiện Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh – Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP

 

Tháng 12/2017 Bộ Luật lao động năm 2012; Luật giao thông.

– Luật phòng chống ma túy

Phối hợp với các tổ chức cùng thực hiện Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh – Hiệu trưởng triển khai trong HĐSP

 

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch PBGDPL tới toàn thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường; báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về Phòng GD&ĐT theo thời gian quy định.

Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên cần chủ động thực hiện nghiêm túc Kế hoạch, lập sổ theo dõi, những cá nhân (giáo viên-học sinh) vi phạm pháp luật đã bị cơ quan pháp luật xử phạt, báo cáo về nhà trường, có biện pháp kịp thời nhằm ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật.

Trên đây là Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017, trường mầm non Thảo Nguyên.

 

Nơi nhận:

– Phòng GD&&ĐT huyện;

– Website của trường;

– Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Bùi Thị Tuyết