Quy chế làm việc của Trường MN Thảo Nguyên

QUY CHẾ

 Làm việc của Trường Mầm non Thảo Nguyên

(Ban hành kèm  theo Quyết định số 02/QĐ-MNTN ngày 08 tháng  02 năm 2018 của trường Mầm non Thảo Nguyên)

 

Chương I

VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA NHÀ TRƯỜNG

   Điều 1. Vị trí

  Trường Mầm non Thảo Nguyên thuộc Thị trấn Nông trường Mộc Châu được thành lập theo Quyết định số 581/1999/QĐ-UB ngày 28/8/1999 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mộc Châu, trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện; là cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

          Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

 1. Tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 24 tháng tuổi đến sáu tuổi theo Chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
 2. Huy động trẻ em lứa tuổi mầm non đến trường; tổ chức giáo dục hoà nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật; thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi. Hàng năm, tự kiểm tra theo tiêu chuẩn quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, báo cáo cấp có thẩm quyền bằng văn bản.
 3. Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
 4. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.
 5. Xây dựng cơ sở vật chất theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá.
 6. Phối hợp với gia đình trẻ em, tổ chức và cá nhân để thực hiện hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
 7. Tổ chức cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và trẻ em tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.
 8. Thực hiện kiểm định chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em  theo quy định.
 9. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

          Điều 3. Tổ chức bộ máy

 1. Tổ chuyên môn

– Mỗi tổ chuyên môn có tổ trưởng, tổ phó; tổ trưởng và tổ phó được hiệu trưởng nhà trường ra quyết định bổ nhiệm, chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng và được giao nhiệm vụ vào đầu năm học.

– Nhiệm vụ của tổ chuyên môn gồm:

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm thực hiện chư­ơng trình, kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và các hoạt động giáo dục khác;

+ Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý sử dụng tài liệu, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị giáo dục của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;

+ Tham gia đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non;

+ Đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên.

– Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ ít nhất hai tuần một lần.

          Điều 4. Tổ Văn phòng

– Tổ văn phòng gồm các nhân viên làm công tác y tế trường học, văn thư, phục vụ, bảo vệ.

– Nhiệm vụ của tổ văn phòng gồm:

+ Xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm phục vụ cho việc thực hiện các hoạt động của nhà trường về chăm sóc, dinh dưỡng;

+ Giúp hiệu trưởng quản lý tài sản, lưu giữ hồ sơ của nhà trường; dọn dẹp vệ sinh môi trường ngoài lớp học và các phòng chức năng; đảm bảo và giữ vững an ninh, trật tự trong trường học;

+ Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả công việc của các thành viên trong tổ theo kế hoạch của nhà trường;

+ Tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên.

– Tổ văn phòng sinh hoạt định kỳ ít nhất hai tuần một lần.

       Điều 5. Nguyên tắc và lề lối làm việc

          Nhà trường làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên.

Thực hiện chế độ thủ trưởng trong quản lý, điều hành nhà trường. Cấp phó giúp việc cho cấp trưởng, là phó của trưởng chứ không phải phó của đơn vị; ký thay cấp trưởng theo lĩnh vực được phân công, không được phép ký thay mặt (trừ trường hợp được ủy quyền bằng văn bản).

Người đứng đầu trong các ban ngành, đoàn thể tại nhà trường gồm: Bí thư chi bộ Đảng, Hiệu trưởng, Tổ trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm liên đới khi cấp dưới của mình có hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (có quy chế ban hành riêng).

 

Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng

 1. Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục từng năm học; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước Hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền;
 2. Thành lập các tổ chuyên môn, bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó. Đề xuất các thành viên của Hội đồng trường trình cấp có thẩm quyền quyết định;
 3. Phân công, quản lý, đánh giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khen th­ưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định;
 4. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trư­ờng;
 5. Tiếp nhận trẻ em, quản lý trẻ em và các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em của nhà tr­ường, nhà trẻ; quyết định khen thưởng, phê duyệt kết quả đánh giá trẻ theo các nội dung nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;
 6. Dự các lớp bồi d­ưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục 2 giờ trong một tuần; được hư­ởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãi theo quy định;
 7. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị – xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ;
 8. Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.
 9. Phụ trách điểm trường Trung Tâm
 10. Thực hiện nhiệm vụ về công tác phổ cập, các loại thống kê về số liệu, dự thảo các kế hoạch, báo cáo; kiểm định chất lượng; hồ sơ chế độ trẻ.

          Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó hiệu trưởng

 1. Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm điều hành công việc do Hiệu trưởng phân công; Điều hành hoạt động của nhà trư­ờng khi đ­ược Hiệu trưởng uỷ quyền;  dự các lớp bồi d­ưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý; tham gia các hoạt động giáo dục 4 giờ trong một tuần; nhiệm vụ cụ thể của 02 Phó hiệu trưởng như sau:

          1.1. Đối với Phó hiệu trưởng phụ trách công tác giáo dục:

– Chỉ đạo công tác giáo dục trong trường;

– Công tác văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao;

– Bồi dưỡng giáo viên về chuyên môn;

– Các hoạt động phong trào;

– Tư vấn, hướng dẫn giáo viên về thiết kế môi trường trong và ngoài nhóm lớp; môi trường chung của nhà trường.

– Công tác lao động; chăm sóc vườn hoa, vườn rau; vệ sinh môi trường;

– Thực hiện chế độ báo cáo theo nhiệm vụ được phân công;

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng;

– Thực hiện lịch trực cơ sở 2 ngày/1 tuần; dạy thay khi có giáo viên ốm, gia đình có việc riêng; giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn…

– Phụ trách điểm trường 68.

 1.   2. Đối với Phó hiệu trưởng phụ trách công tác chăm sóc, nuôi dưỡng:

– Công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong trường;

– Công tác tuyên truyền; công tác quản lý, kiểm kê, theo dõi về cơ sở vật chất;

– Công tác phối hợp với cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe cho trẻ;

– Công tác thu thập minh chứng kiểm định chất lượng;

– Theo dõi thu – chi các khoản đóng góp tự nguyện của phụ huynh và NS nhà nước;

– Là chủ tài khoản theo ủy quyền của Hiệu trưởng;

– Thực hiện chế độ báo cáo theo nhiệm vụ được phân công;

– Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng;

– Thực hiện lịch trực cơ sở 2 ngày/1 tuần; dạy thay khi có giáo viên ốm, gia đình có việc riêng; giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn…

– Phụ trách điểm trường Vân Sơn.

 1. Thay mặt Hiệu trưởng giải quyết và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật khi giải quyết các công việc được phân công phụ trách. Thường xuyên báo cáo với Hiệu trưởng về kết quả công việc và đề xuất hướng giải quyết để hoàn thành công việc được giao. Trong trường hợp công việc vượt quá thẩm quyền của Phó hiệu trưởng, phải báo cáo và xin ý kiến quyết định của Hiệu trưởng.
 2. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện và lập báo cáo thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách.
 3. Trực tiếp ký các văn bản hành chính trong phạm vi công việc được phân công phụ trách; ký thay các văn bản hành chính khác khi được Hiệu trưởng ủy quyền.
 4. Khi đi công tác phải xin ý kiến và báo cáo kết quả công tác với Hiệu trưởng.
 5. Phó hiệu trưởng chịu trách nhiệm cá nhân trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực và công việc đã giải quyết theo sự phân công.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên, nhân viên

 1. Nhiệm vụ

1.1. Giáo viên

 1. a) Bảo vệ an toàn sức khoẻ, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường.
 2.  b) Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; đánh giá và quản lý trẻ em; chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường.
 3. c) Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.
 4. d) Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.
 5. e) Rèn luyện sức khỏe; học tập văn hoá; bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
 6.  f) Thực hiện các nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.

1.2. Nhân viên

 1. a) Thực hiện nhiệm vụ được giao theo kế hoạch và sự phân công của Hiệu trưởng, cụ thể như sau:

– Nhân viên bảo vệ: Trực trường từ 16h30 phút ngày hôm trước đến 8h ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết. Tham gia lao động dọn dẹp trồng hoa, rau, cây xanh khu vực Trung Tâm; thực hiện tiết kiệm điện. Đảm bảo tuyệt đối an toàn về tài sản, cơ sở vật chất; giữ vững an ninh trật tự trong trường học chuẩn bị ma két, tăng âm, loa đài các cuộc họp, hội thảo, hội nghị…; thực hiện tiết kiệm điện; bơm nước khu vực Trung Tâm; thực hiện nhiệm vụ khác do hiệu trưởng phân công.

– Nhân viên phục vụ: Trồng, chăm sóc cây cối, vườn hoa, vườn rau; dọn dẹp khu vực Trung Tâm. Hỗ trợ lớp mẫu giáo bé Trung Tâm trong chăm sóc trẻ; dọn dẹp lớp. Theo dõi, hoàn thiện chứng từ thu-chi tiền phụ huynh.

– Nhân viên văn thư: Thực hiện nhiệm vụ văn thư; dọn dẹp phòng Ban giám hiệu. Hỗ trợ lớp mẫu giáo bé Trung Tâm trong chăm sóc trẻ; dọn dẹp lớp. Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

– Nhân viên y tế: Xây dựng kế hoạch hoạt động y tế cho năm học, trình lãnh đạo phê duyệt và tổ chức thực hiện. Sơ cứu và xử lý các bệnh thông thường, quản lý tủ thuốc và dụng cụ y tế. Tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ, quản lý hồ sơ sức khỏe của giáo viên và học sinh.Tổ chức các chương trình y tế đưa vào trường học. Tham mưu cho lãnh đạo nhà trường chỉ đạo thực hiện các yêu cầu về vệ sinh trường học, vệ sinh môi trường, vệ sinh ATTP; công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng bệnh, dịch bệnh theo lịch hoạt động của nhà trường và theo nhu cầu y tế của địa phương. Tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng về y tế học đường do ngành y tế cấp huyện, tỉnh đề ra. Sơ kết, tổng kết công tác y tế học đường, báo cáo thống kê y tế theo quy định.

Thực hiện lịch trực 1 tuần/ tháng tại trường; các tuần khác trực tại các trường kiêm nhiệm.

 1. b) Thực hiện quy chế chuyên môn nghề nghiệp và chấp hành nội quy của nhà trường.
 2. c) Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của bản thân và nhà trường; đoàn kết, tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp.
 3. d) Rèn luyện sức khỏe, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 4. e) Thực hiện nghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật và của ngành, các quy định của nhà trường, quyết định của Hiệu trưởng.
 5. Về quyền hạn của giáo viên và nhân viên
 6. a) Đ­ược đảm bảo các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
 7. b) Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, được hưởng lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của pháp luật khi được cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
 8. c) Được h­ưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo.
 9. d) Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự.
 10. e) Được thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

                                                Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

       Điều 9. Chế độ làm việc

– Ban giám hiệu làm việc theo giờ hành chính:

+ Mùa hè: Buổi sáng: Làm việc từ 7h đến 11h; Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h30 phút.

+ Mùa đông: Buổi sáng: Làm việc từ 7h15 phút đến 11h30 phút; Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h15 phút.

(Tuỳ thuộc vào điều kiện làm việc, các buổi đi công tác hoặc có các công việc cần giải quyết thì không cần tuỳ thuộc vào giờ hành chính)

– Nhân viên phục vụ:  Làm việc theo giờ hành chính;

+ Buổi sáng đến sớm 15 phút để thực hiện công tác vệ sinh môi trường ngoài lớp học; trưa về sớm 15 phút. Buổi chiều đến muộn 15 phút, về muộn 15 phút.

– Nhân viên bảo vệ: Trực trường từ 16h30 phút ngày hôm trước đến 8h ngày hôm sau, ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết. Đảm bảo tuyệt đối về tài sản, cơ sở vật chất; giữ vững an ninh trật tự trong trường học. Tham gia trồng chăm sóc cây cối hoa, rau; chuẩn bị ma két cho các cuộc họp; bơm nước khu vực Trung Tâm. Trường hợp nhà trường có công việc cần đến nhân viên bảo vệ sẽ thực hiện theo sự phân công của Hiệu trưởng.

– Giáo viên: Thực hiện làm việc cả ngày.

+ Giáo viên đến sớm trước 15 phút; buổi chiều trả hết trẻ mới được về; giáo viên trực trưa đến lúc 8h và chiều về sớm 30 phút (tuy nhiên công việc phải được hoàn thành và giáo viên trực phải có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho học sinh)

+ Khu vực Trung Tâm: 3 GV trực trưa/1 buổi

+ Khu vực 68: 4 giáo viên trực trưa/ 1 buổi

+ Khu vực Vân sơn: 1 GV trực trưa/1 buổi

+ Giờ về của giáo viên trực trưa: Sáng về 11h30 phút; giờ đến 14h

– Thời gian làm việc

+ Mùa hè: Từ 6h45 phút đến 17h

+ Mùa đông: Từ 7h15 phút đến 16h45 phút

Điều 10. Chế độ hội họp

– Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức mỗi năm 01 lần vào đầu năm học.

– Hội đồng trường họp hai lần trong một năm học.

– Hội đồng sư phạm họp mỗi tháng 01 lần.

– Tổ chuyên môn, tổ văn phòng 02 lần/1 tháng

– Ban giám hiệu họp 1 lần/1 tháng và họp đột xuất khi cần thiết.

– Hội đồng thi đua khen thưởng họp đầu năm học, cuối học kỳ I và cuối năm học, tổng kết hội thi, các phong trào thi đua.

Các cuộc họp để triển khai các văn bản, chỉ thị, nghị quyết hoặc họp để giải quyết những công việc cấp bách của trường thì Hiệu trưởng thông báo triệu tập và không nằm trong quy định tại Điều này.

 Điều 11. Giải quyết khiếu nại tố cáo và tiếp công dân

 1. Giải quyết khiếu nại, tố cáo:

– Không giải quyết đơn thư nặc danh, đơn thư không có địa chỉ rõ ràng.

– Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo qua phản ánh công khai trong cuộc họp; qua gọi điện trực tiếp; qua tin nhắn điện thoại; qua phản ánh của Ban Đại diện cha mẹ học sinh, của phụ huynh, của Tiểu khu trưởng.

– Trực tiếp gặp người đứng đầu để yêu cầu giải quyết hoặc phụ huynh điện thoại, nhắn tin trực tiếp cho Ban giám hiệu.

– Đề nghị Công đoàn tổ chức đối thoại.

– Gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến Ban thanh tra nhân dân của trường.

 1. Tiếp công dân:

– Địa điểm tiếp công dân tại  phòng Hội đồng của nhà trường.

– Người tiếp công dân là người được Hiệu trưởng phân công và trực theo lịch quy định của nhà trường.

– Không tự ý giải quyết các trường hợp phức tạp hoặc vượt quá thẩm quyền.

– Ghi đầy đủ thông tin, tình hình, kết quả tiếp công dân.

 

Chương V

CÁC MỐI QUAN HỆ

          Điều 12. Quan hệ với Chi bộ  nhà trường

        Chấp hành sự lãnh đạo của chi bộ Đảng đối với công tác chính quyền của nhà trường theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện; chi bộ Đảng lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể trong trường bằng quan điểm, chủ trương, Nghị quyết.

       Điều 13. Quan hệ với các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường

Quan hệ với các tổ chức Đoàn thể trong nhà trường là quan hệ phối hợp và liên tịch.

Phối hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả toàn bộ các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục của nhà trường.

Liên tịch trên cơ sở dự thảo các chương trình, kế hoạch đề ra tiến hành thảo luận, đóng góp bổ sung hoàn thiện để đi đến thống nhất các nội dung hoạt động của nhà trường.

Thành phần trong hội nghị liên tịch của trường bao gồm: Bí thư chi bộ Đảng, Hiệu trưởng, các phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Liên tịch mở rộng có thêm Trưởng ban thanh tra nhân dân và các Tổ trưởng chuyên môn.

          Điều 14. Quan hệ với lãnh đạo cấp trên, với chính quyền địa phương và với Ban đại diện cha mẹ học sinh

          Chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban nhân huyện; Phòng Giáo dục và  Đào tạo;  Đảng ủy, UBND thị trấn  và của các cơ quan quản lý cấp trên về tất cả các mặt công tác của nhà trường; chủ động báo cáo đề xuất để giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến nhà trường.

Chủ động phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh để thống nhất quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục giữa gia đình, nhà trường, xã hội; đồng thời huy động các nguồn lực để hỗ trợ hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục của nhà trường.

CHƯƠNG VI

TỔ CHÚC THỰC HIỆN

            Điều 15. Điều khoản thi hành

Quy chế này được thống nhất thực hiện nghiêm túc trong toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường.

Tổ trưởng các tổ chịu trách nhiệm triển khai quán triệt và thường xuyên nhắc nhở từng thành viên của tổ việc chấp hành, thực hiện quy chế.

Việc chấp hành, thực hiện đúng quy chế là một chỉ tiêu trong nhận xét, đánh giá phân loại cán bộ, giáo viên, nhân viên và trong thành tích thi đua, khen thưởng hàng năm. Những trường hợp vi phạm quy chế thì tùy tính chất, mức độ sẽ bị đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quy chế đã được đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ trước cuộc họp liên tịch và được gửi lên gmail nội bộ của nhà trường để xin ý kiến.

          Điều 16. Hiệu lực thi hành

Quy chế được thực hiện kể từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định ban hành./.